Friday, May 05, 2006

MGA SALITANG NAGLALARAWAN

IA 1.Naisusulat ang idiniktang talata PELCC11 .4.1
2.Nakapagsasabi ng kasingkahulugan ng salita.PELCB1.1
B.Nakikilala ang katangian ng mga tauhan saalamat.PELC B5.1 .1 A.Pagsulat ng Salitang Naglalarawan.
B.Ang Alamat ng Kamya.
Hiyas saPagbasa4 pah.1o9-120
II.Nakapupuri ng kahinhinan at kayumian ng dalagang Pilipina.

III.Mga Kagamitan:
Bulaklak ng Kamya
IV A1.Ipagawa ang Pagsasanay nanasa aklat.
2.Idikta sa mga bata ang sumusunod na talata.
" Ang pista sa Nayon"
B.Paglinang sa dating kaalaman:
1.Kilala ba ninyo ang bulalak ng kamya?
2.Saan kadalasan makikita ito?
Paghinuha ng babasahin:
1.Sino sa inyo ang ibig makaalam kung saan nagmula ang kamya?
C.Pagbibigay ng sasaguting tanong:
Saan nagmula ang kamya?
Pagmomodelo:
Ipabasa ang mga salitang nasa pisara.
dibdib matipuno tagalupa nayon karagatan
buhawi banga sumasalok
Subaybayan sa Pagbasa.
D.Pag-usapanang mga paraan ng pagkilala sa tauhan sa kwento.
Sagutin ang mga ibinigay sa napiling tanong:
Ano ang katangian ng dalagang Pilipina?
IV Pagtataya: Piliin ang kasingkahulugan ng salita sa loob ng panaklong.
1.lisanin (kupkupin, amuin,iwan)
2.Patnubayan(alagaan,subaybayan, suriin)
3.Kalingain (alagaan,samahan,tulungan)
4.Paalipin (palakihin,paramihin,paalila)
5.Paratangan(pagpayuhan,paalalahanan,parusahan)
V. Takdang-Aralin: Gawin ang Paunlarin at Pagyamanin sa pahina 129.

Thursday, May 04, 2006

PA NG-URI

INagagamit sa pangungusap ang mga pang-uring magkakasing kahulugan omagkakasalungat na
kahulugan PELC III.3
IIMga Salitang Magkakasalungat /Magkakasingkahulugan
Hiyas ngWika pah.110-118
IIIKagamitan:Larawan ng ibat-ibang Larong Pilipino
IVAPaghahanda
Ipaawit ang awiting doon po sa Amin.
Pag-usapan ang awit.
1.Ano ang ginagawa ng mga tauhan sa awit?
B.Paglalahad
Iparinig ang tulang nagkukwento"Ang Salamin".
Ipabasa ang bawat saknong sa dalawang bata.
IIpasagot ang mga tanong sa talakayan.
C.Pagtalakay
Talakayin ang mga Pang-uring magkasalungat at magkasingkahulugan.
Gamitinninyo ito sa pangungusap.
Isulat sa hanay B ang kasalungat na kahulugan ng mga salita na nakasulat sahanayA
Mga Salitang Naglalarawan
1mataas
2.matalino
3malusog
D.Paglalahat
Ano ang pang-uri?
Ano ang katangian nito?
Paglalapat:
Ipagawa ang mga gawain, saSabihin at Gawin
IVPagtataya Isulat ang Kasingkahulugan ng mga pang-uri na nasa hanay A at gamitin ito sa
pangungusap.
1.manipis
2. mayabang
3.mainit
4.masarap
5.matangkad
V Takdang -aralin:
Ibigay ang kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan ng sumusundna pang-uri sa
talaan.
1.malapad
2. matamis
3.mainit
4.masarap
5.maamo

.

Wednesday, April 26, 2006

Tambalang Salita

A. Pamagat: Tambalang Salita
B Deskripsiyon; Pagbibigay ng Kahulugan ng Tambalang Salita.
C.Kagamitan:Tsart, Diwang Makabansa
D Paraan ng pagkatuto:
Naibibigay ang kahulugan ng Tambalang Salita.


APamagat: Tambalang Salita
B. Deskripsyon: Naibibigay ang kahulugan ng Tambalang Salita.
C. Kaisipan:
1. Pagbibigay ngKahulugan ng Tambalang Salita.
2, Naibibigay ang Literal na kahulugan ng Tambalang Salita.
3.Naibibigay ang matalihagang kahulugan ng Tambalang Salita.
D. Mga Gawain sa Pagkatuto