Friday, May 05, 2006

MGA SALITANG NAGLALARAWAN

IA 1.Naisusulat ang idiniktang talata PELCC11 .4.1
2.Nakapagsasabi ng kasingkahulugan ng salita.PELCB1.1
B.Nakikilala ang katangian ng mga tauhan saalamat.PELC B5.1 .1 A.Pagsulat ng Salitang Naglalarawan.
B.Ang Alamat ng Kamya.
Hiyas saPagbasa4 pah.1o9-120
II.Nakapupuri ng kahinhinan at kayumian ng dalagang Pilipina.

III.Mga Kagamitan:
Bulaklak ng Kamya
IV A1.Ipagawa ang Pagsasanay nanasa aklat.
2.Idikta sa mga bata ang sumusunod na talata.
" Ang pista sa Nayon"
B.Paglinang sa dating kaalaman:
1.Kilala ba ninyo ang bulalak ng kamya?
2.Saan kadalasan makikita ito?
Paghinuha ng babasahin:
1.Sino sa inyo ang ibig makaalam kung saan nagmula ang kamya?
C.Pagbibigay ng sasaguting tanong:
Saan nagmula ang kamya?
Pagmomodelo:
Ipabasa ang mga salitang nasa pisara.
dibdib matipuno tagalupa nayon karagatan
buhawi banga sumasalok
Subaybayan sa Pagbasa.
D.Pag-usapanang mga paraan ng pagkilala sa tauhan sa kwento.
Sagutin ang mga ibinigay sa napiling tanong:
Ano ang katangian ng dalagang Pilipina?
IV Pagtataya: Piliin ang kasingkahulugan ng salita sa loob ng panaklong.
1.lisanin (kupkupin, amuin,iwan)
2.Patnubayan(alagaan,subaybayan, suriin)
3.Kalingain (alagaan,samahan,tulungan)
4.Paalipin (palakihin,paramihin,paalila)
5.Paratangan(pagpayuhan,paalalahanan,parusahan)
V. Takdang-Aralin: Gawin ang Paunlarin at Pagyamanin sa pahina 129.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home